Stiftende generalforsamling

Vi er en mindre interessegruppe som har arbejdet på oprettelsen af et Klyngelaug, bestående af Ordrup, Vintre Møller, Englerup samt Kirke Sonnerup.

Vi er nu klar til at fortsætte processen og derfor indkaldes til informationsmøde hvor vi vil præsentere vores tanker og ideer samt afholde den stiftende generalforsamling.

Dato: Torsdag d. 14. oktober 2021 kl. 19:00 i Aktivitetshuset, Kirke Sonnerup.
Vi glæder os til at ser jer – og håber I vil være med til at skabe et lokalt sammenhold.

Har du spørgsmål, lyst til stille op til bestyrelsen eller andet, så kontakt os endelig på e-mail: michael@knak.dk

Der er lavet følgende udkast til vedtægter for Klyngelauget – de skal naturligvis vedtages på den stiftende generalforsamling (hent som pdf.fil)

§ 1 – Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er […..] og den er stiftet 14. oktober 2021 

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Lejre Kommune

§ 2 – Formål

Stk. 1: At varetage fælles interesser over for kommunalbestyrelsen, myndigheder, 

foreninger og andre Bylaug i anliggender inden for klyngelaugets område.

Stk. 2: At arbejde for at bevare Kirke Sonnerup, Ordrup, Vintre Møller og Englerup som 

landsbyer i naturlig vækst.

Stk. 3: At arbejde for fælles faciliteter, der er nødvendige i et landsbysamfund.

Stk. 4: At pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved afholdelse af diverse 

arrangementer

Stk. 5: At varetage opgaverne upolitisk.

§ 3 – Medlemskab

Stk. 1: Alle med fast bopæl eller ejerskab i Kirke Sonnerup, Ordrup, Vintre Møller, Englerup 

og omliggende boliger er medlemmer. 

Stk. 2: Ved afstemninger har hver person over 18 år 1 stemme. 

Stk. 3: Se kort for hvilket område der defineres som området for Klyngelauget.

Stk. 4: Medlemmer der ønsker at være på en maillingliste er selv forpligtet at give 

bestyrelsen besked herom. 

§ 4 – Økonomi

Stk. 1: Klyngelaugets arbejde finansieres alene ved frivillige bidrag, projekt- og 

fondsansøgninger samt de indtægter eventuelle arrangementer kan give.

Stk. 2: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 3: Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 4: Foreningens regnskab føres af den bestyrelsesvalget kasserer.

Stk. 5: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 5 – Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er Klyngelaugets højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 1. kvartal, og indkaldes med 3 

ugers varsel via e-mail til de som har oplyst deres mail til bestyrelsen, annoncering 

på Klyngelaugets hjemmeside samt evt. relevante sociale medier. 

Stk. 3:
Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

1 Valg af dirigent

2 Valg af referent

3 Bestyrelsens beretning

4 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5 Behandling af indkomne forslag

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer

7 Valg af suppleanter og revisorer

8 Eventuelt

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til 

bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5: Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6: Der vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, der er på valg hvert andet år.

2 medlemmer vælges i lige år
3 medlemmer vælges i ulige år

Der vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år.

Der vælges 1 revisor, der er på valg hvert år.

Stk: 7: Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, hvor formand og 

kasserer udpeges.

Stk. 8: Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Stk. 9: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (en over halvdelen 

af de gyldigt afgivne stemmer) – det er også gældende ved personvalg.

Stk. 10: Afstemningen sker ved håndoprækning.

Stk. 11: Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres at blot én mødedeltager.

Stk. 12:Skriftlig afstemning anvedes altid ved personvalg, hvor der opstiller mere end en 

 kandidat til posten. 

§ 5 – Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg med henblik på særlige opgaver. Disse 

udvalg behøver nødvendigvis ikke bestå af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: På bestyrelsens møder har hvert medlem 1 stemme. Deltager suppleanterne på 

grund af afbud fra et bestyrelsesmedlem, har disse ligeledes 1 stemme. 

Stk. 3: Det er formandens ansvar at indkalde til bestyrelsesmøder, samt at udarbejde 

dagsorden for møderne.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager.

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme frist som 

en ordinær generalforsamling.

Stk. 2: Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst XX medlemmer 

fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. 

Stk. 3: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er i begge tilfælde 3 uger. 

§ 7 – Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ved beslutning om vedtægtsændringer skal disse, for at have gyldighed forelægges 

og vedtages på generalforsamlingen ved simpelt flertal jf. § 5 stk. 9

Stk. 2: Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de 

vedtages på.

§ 8 – Opløsning af foreningen

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med ⅔ flertal på to hinanden følgende 

generalforsamlinger. 

Stk. 2: På generalforsamlingen tages der beslutning, hvad en eventuel formue skal

anvendes til.

Således vedtaget den stiftende generalforsamling d. 14. oktober 2021

______________________
Dirigent